REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.SWEETS.COMPETEEON.COM.PL


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.sweets.competeeon.com.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem”).

2. Serwis prowadzony jest przez Sebastiana Głodka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SEBASTIAN GŁODEK – SG Logistics, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, pod adresem ul. Eliasza Radzikowskiego 72/99, 31-315 Kraków, NIP 7352310039, REGON 382525057, zwany dalej „Usługodawcą”.

3. Serwis ma charakter nowatorskiej platformy, której społeczność tworzą przede wszystkim kucharze oraz osoby, które pasjonują się gotowaniem w domowym zaciszu. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu, udostępnia Użytkownikom możliwość wzięcia udziału w konkursach, które łączą ze sobą fotografię oraz pasję do gotowania. Różny stopień zaawansowania konkursów pozwoli odnaleźć się każdej twórczej duszy.

4. Kontakt z Usługodawcą odbywa się:

a. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Usługodawcy: info@competeeon.com.pl,

b. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.sweets.competeeon.com.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy oraz logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.

8. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Aby uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 

9. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z usług.

11. Usługodawca w każdym przypadku dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych oraz aby przerwy techniczne w możliwie najmniejszym stopniu ograniczały dostęp Użytkowników do Serwisu.

12. Usługodawca w zakresie dopuszczalnym przez prawo nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia oraz przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą lub niedozwolonym działaniem osób trzecich.

13. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych, mogą określać dodatkowe regulaminy.

14. Usługodawca ma prawo do organizowania konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.


II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa o świadczenie Usług/Umowa – Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, zawierana w Serwisie pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem;

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Zgłoszenie konkursowe – zespół czynności dokonanych przez Użytkownika, opisanych szczegółowo w treści regulaminu danego Konkursu oraz na stronie internetowej Serwisu, umożliwiających Użytkownikowi wzięcie udziału w Konkursie.

Konkurs – ogłoszenie publiczne w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego, dostępne dla Użytkownika, który dokonał Zgłoszenia konkursowego, pozwalająca komisji sędziowskiej na wyłonienie Użytkownika, który zgromadził największą liczbę punktów za Pracę konkursową. Czas trwania oraz szczegółowe warunki uczestnictwa w Konkursie wskazane są treści regulaminu danego Konkursu oraz na stronie internetowej Serwisu.

Praca konkursowa – zdjęcie lub film przedstawiające wyroby cukiernicze zgodne z kryteriami wskazanymi przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu, odpowiadająca w swoim składzie i wyglądzie danej kategorii i dywizji Konkursu, w ramach której Użytkownik dokonał Zgłoszenia konkursowego.

Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, w której przechowywane są w szczególności jego dane osobowe, informacje o Konkursach, w których Uczestnik bierze udział oraz informacje o przyznanych mu nagrodach;

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta w Serwisie na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument;


III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności przeglądania informacji dostępnych w Serwisie, dokonywanie Zgłoszeń konkursowych w ramach Serwisu, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.

2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:

a. urządzenie z dostępem do Internetu,

b. dostęp do poczty elektronicznej,

c. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,

4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcjonalności Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

5. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści bezprawnych.


IV. USŁUGI

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

2. Usługodawca umożliwia wszystkim Użytkownikom Serwisu korzystanie z następujących Usług:

a. bezpłatne przeglądanie treści Serwisu o charakterze ogólnodostępnym,

b. bezpłatne wyszukiwanie treści Serwisu o charakterze ogólnodostępnym,

c. bezpłatne założenie i prowadzenie Konta,

d. bezpłatne świadczenie Usługi Newsletter,

e. bezpłatne udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,

f. odpłatna usługa zgłoszenia Pracy konkursowej.

3. Każdy Użytkownik ma możliwość przeglądania informacji ogólnodostępnych w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

4. Każdy Użytkownik ma możliwość wyszukiwania treści ogólnodostępnych w Serwisie. W tym celu Użytkownik korzysta z interaktywnej wyszukiwarki udostępnianej na stronie Serwisu, tj. wpisuje interesujący temat lub hasło w pole wyszukiwarki. Wyszukiwarka wyświetla treści, w których zawarty jest temat lub hasło szukane przez Użytkownika. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na wyszukiwaniu treści w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wyświetlenia wyników wyszukiwania.

5. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość przeglądania informacji prezentowanych w ramach prowadzonego w Serwisie bloga, gdzie prezentowane są artykuły tematyczne, związane z działalnością Usługodawcy i charakterem Serwisu. 

6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji w ramach prowadzonego w Serwisie bloga, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

7. Każdy Użytkownik ma możliwość założenia i prowadzenia Konta w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub usunięcia Konta w panelu Użytkownika. Zasady świadczenia Usługi założenia i prowadzenia Konta w Serwisie zostały wskazane w pkt. V Regulaminu.

8. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą interaktywnego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. W tym celu Użytkownik wypełnia pola formularza, w tym pole przeznaczone na uzupełnienie treści wiadomości, a następnie wysyła wiadomość za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku.

9. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.

10. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji Newslettera. Usługa Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą, w której Użytkownik wypisze się z Newslettera.

11. Odpłatna usługa zgłoszenia Pracy konkursowej jest zawierana po dokonaniu opłaty przez Użytkownika z chwilą potwierdzenia dokonania zgłoszenia przez Usługodawcę. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę włączenia Uczestnika do Konkursu. Uczestnik bierze udział w Konkursie na warunkach określonych w odrębnym regulaminie oraz opisie danego Konkursu na stronie internetowej Serwisu. 


V. KONTO

1. Użytkownik ma możliwość założenia i prowadzenia Konta w Serwisie.

2. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie.

3. Poprzez Rejestrację Użytkownika w Serwisie, Użytkownik uzyskuje możliwość złożenia Zgłoszenia konkursowego oraz wzięcia udziału w Konkursie po dokonaniu opłaty wpisowej określonej na stronie internetowej Serwisu.

4. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej.

5. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

6. Poprzez dokonanie Rejestracji, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu jest obowiązany w szczególności do uzupełnienia danych wskazanych w jego Koncie.

7. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas Rejestracji. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych Użytkownika umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Usługodawcy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub samodzielnego zaktualizowania lub poprawienia danych za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach usługi Konta.

8. Czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą być dokonywane jedynie przez osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.

9. Przeglądanie niektórych treści prezentowanych w Serwisie oraz korzystanie z niektórych Usług w nim świadczonych może wymagać od Użytkownika Rejestracji Konta i zalogowania się do niego.


VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zawartej na odległość (w tym umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się na stronie Serwisu.

2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadku Umowy  o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług, od dnia jej zawarcia.

4. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. Użytkownik jest zobowiązany do:

a. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;

b. wprowadzania w Serwisie, w tym w szczególności w ramach danych podanych w celu złożenia Zgłoszenia konkursowego i realizacji usług, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych;

c. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;

d. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w trakcie składania Zgłoszenia konkursowego lub w jakimkolwiek miejscu w Serwisie.

7. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkownika w ramach składania Zgłoszenia konkursowego lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszają zasady dobrych obyczajów bądź stanowią czyny nieuczciwej konkurencji. Treści dodawane lub przesyłane i prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:

a. naruszać godności ludzkiej;

b. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;

c. zawierać treści pornograficznych, obraźliwych czy wulgarnych;

d. ranić przekonań religijnych lub politycznych;

e. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;

f. zawierać treści naruszających prawo, w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej;

g. zawierać linków, odesłań czy innego typu odwołań do innych stron internetowych czy aplikacji.

8. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

9. W stosunku do Przedsiębiorców, Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia usług, jak również rozwiązania umowy o świadczenie usług, ze skutkiem natychmiastowym, a w stosunku do Użytkownika będącego Konsumentem – po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń, w następujących przypadkach:

a.  powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów;

b.  gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy;

c. w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika;

d. w przypadku zalegania Użytkownika z jakąkolwiek płatnością na rzecz Usługodawcy.

10. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;

b. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


VII. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Użytkownik poprzez zamieszczenie w Serwisie, w tym w ramach Konta lub innym miejscu Serwisu, jak również poprzez inne przekazanie Usługodawcy jakiejkolwiek treści – w tym w postaci tekstów, zdjęć, filmów, grafik oraz innych elementów (dalej zwanych: „Przedmiotem Licencji”) – udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji (wraz z prawem do udzielania sublicencji) do używania tych Przedmiotów Licencji na polach eksploatacji bez ograniczenia czasowego i terytorialnego (dalej zwanej: „Licencją”). Użytkownik Serwisu udziela Usługodawcy Licencji do korzystania z umieszczanych w Serwisie Przedmiotów Licencji na następujących polach eksploatacji:

a. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;

b. wprowadzania do sieci komputerowej i sieci Internet;

c. wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych;

d. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji;

e. publiczne wyświetlenie, w tym publikowanie tych Przedmiotów Licencji w Serwisie, na portalach społecznościowych, aplikacjach, widgetach lub innych kanałach Usługodawcy;

f. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie);

g. sporządzanie i tworzenie opracowań (dot. całości lub części Przedmiotów Licencji), w tym wykorzystywania i rozporządzania tymi opracowaniami, wykorzystywanie, dystrybuowanie, uruchamianie, kopiowanie, wyświetlanie lub tworzenie na podstawie Przedmiotów Licencji materiałów pochodnych;

h. modyfikowanie, a w szczególności dopasowanie rozmiarów Przedmiotów Licencji przesłanych czy w jakikolwiek inny sposób udostępnionych Usługodawcy przez Użytkownika – zarówno w, jak i poza Serwisem.

2. Użytkownik, dodając jakiekolwiek treści będące Przedmiotem Licencji, oświadcza, że posiada do tych nich prawo, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej lub posiada właściwą licencję pozwalającą mu na korzystanie z Przedmiotu Licencji w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, w szczególności uprawniony jest do udzielenia Usługodawcy sublicencji o zakresie odpowiadającej Licencji, o której mowa w ppkt. powyżej.

3. Usługodawcy przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu.

4. Użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono treści będące Przedmiotem Licencji zamieszczone w Serwisie, bądź w inny sposób przekazane Usługodawcy oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z podpunktami powyżej, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Serwisu i nie będą godziły w interesy Użytkownika.

5. Użytkownik udziela powyższych zgód nieodpłatnie.


VIII. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania. 

2. Reklamacje można zgłaszać:

a. pisemnie na adres: ul. Eliasza Radzikowskiego 72, lok. 99, 31-315 Kraków,

b. na adres poczty elektronicznej info@competeeon.com.pl.

3.  W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.  

4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, od jej otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji, Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.


IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która jest dostępna na stronie Serwisu.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

2. Powielanie lub rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

3. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy 

Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.


Wersja obowiązująca od dnia 01.05.2021 r.