Kwiaty maślane z TortLoveUwielbiasz przygotowywać w pełni jadalne torty, gdzie ozdoby nie tylko pięknie wyglądają, ale i też smakują? Jeśli tak, to ta kategoria jest właśnie dla Ciebie! A jest ona wyjątkowa, ze względu na objęty patronat samej prekursorki tortów z kwiatami maślanymi w Polsce! Jest to jedyna możliwość, aby pokazać swoje torty z kwiatami maślanymi!*


Pewnie już wiesz o kim mowa! AGNIESZKA OBŁOZA - wielka miłośniczka kremowych kwiatów i propagatorka nowego trendu w dziedzinie dekoracji tortów kremem maślanym, właścicielka pracowni Tort Love!

Nagrodą główną w tej kategorii jest całodniowe szkolenie z kwiatów maślanych u Agnieszki Obłozy!


*dopuszczalne są kwiaty z lukru, prosimy aby umieścić informację w opisie, iż są wykonanie z innego materiału niż krem maślany


Przed przystąpieniem do Mistrzostw sprawdź zakładkę zgłoszenie i weryfikacja.

Dekoratorka, Edukatorka, Właścicielka Pracowni Tort Love
Agnieszka Obłoza
Kategorie:
Tort dziecięcy, Kwiaty maślane z TortLove
Agnieszka Obłoza to wielka miłośniczka kremowych kwiatów i propagatorka nowego trendu w dziedzinie dekoracji tortów kremem maślanym. Swoją ogromną pasją, doświadczeniem i niesamowitym talentem dzieli się na autorskich szkoleniach, które są skarbnicą wiedzy oraz praktyki. Ponadto, od 6 lat sama doskonali swój warsztat oraz technikę pracy. Jest właścicielką pracowni Tort Love

Znajdziecie u niej różne szkolenia, na których dowiecie się jak zrobić kwiaty maślane techniką SMBC, czy jak malować torty kremem maślanym. Ponadto, chętnie przekazuje informacje jak od podstaw składać torty, zrobić proste figurki i jak dobrać najlepsze smaki tortów. Ponadto na szkoleniach stawia głównie na Waszą samodzielność podczas pracy - abyście mogli wyciągnąć ze szkolenia jak najwięcej.
Dekoratorka, Edukatorka, Właścicielka Pracowni Tort Love
Agnieszka Obłoza
Kategorie:
Tort dziecięcy, Kwiaty maślane z TortLove
Agnieszka Obłoza to wielka miłośniczka kremowych kwiatów i propagatorka nowego trendu w dziedzinie dekoracji tortów kremem maślanym. Swoją ogromną pasją, doświadczeniem i niesamowitym talentem dzieli się na autorskich szkoleniach, które są skarbnicą wiedzy oraz praktyki. Ponadto, od 6 lat sama doskonali swój warsztat oraz technikę pracy. Jest właścicielką pracowni Tort Love

Znajdziecie u niej różne szkolenia, na których dowiecie się jak zrobić kwiaty maślane techniką SMBC, czy jak malować torty kremem maślanym. Ponadto, chętnie przekazuje informacje jak od podstaw składać torty, zrobić proste figurki i jak dobrać najlepsze smaki tortów. Ponadto na szkoleniach stawia głównie na Waszą samodzielność podczas pracy - abyście mogli wyciągnąć ze szkolenia jak najwięcej.
 1. Interpretacja tematu, zgodność z zasadami, wymaganiami konkursu - maksymalnie 10 punktów
 2. Oryginalność i kreatywność - maksymalnie 5 punktów
 3. Spójność kolorystyczna, estetyka i proporcje - maksymalnie 10 punktów
 4. Dobór zdobień - w tym własnoręcznie wykonane kwiaty z kremu maślanego - maksymalnie 10 punktów
 5. Stopień trudności wykonania kwiatów maślanych - maksymalnie 10 punktów
 6. Ogólny projekt i wygląd - maksymalnie 10 punktów

Podczas przesyłania zdjęć nasz system poprosi Cię o przesłanie zdjęcia weryfikacyjnego.


Prosimy, aby do każdej pracy dodać dowolne zdjęcie podczas przygotowywania tortu z kwiatami maślanymi (może to być zdjęcie podczas tworzenia kwiatu, tortu, przymocowywania kwiatu do tortu)

To zdjęcie nie będzie brane pod uwagę w momencie oceny, pozwoli ono nam na weryfikację zgłoszenia, utrzymania zasady fair-play oraz pozwoli na wprowadzanie tylko autorskich projektów uczestników.


Maksymalna ilość zdjęć w tej kategorii to:8. Wymagana minimalna ilość zdjęć to: 7.


 • dowolne zdjęcie podczas przygotowywania kwiatu,
 • pokazanie tortu w całości,
 • pokazanie tortu "od góry",
 • pokazanie tortu z boku
 • zbliżenie na własnoręcznie wykonane ozdoby znajdujące się na torcie,
 • zdjęcie wykonanych kwiatów z przybliżeniem - 2 zdjęcia


Pamiętaj, żeby zdjęcia były o dobrej rozdzielczości, wykonane przy dobrym oświetleniu, na jasnym i estetycznym tle - tak aby sędzia mógł zobaczyć wszystkie szczegóły.

Nie zapomnij tego zrobić, gdyż bez tego nasz system nie będzie mógł przyjąć Twojego zgłoszenia.


Pamiętaj!

Jeśli wymogi dotyczące zdjęć nie zostaną spełnione, ocena zgłoszenia będzie odpowiednio mniejsza.

REGULAMIN KONKURSU

Kategoria: "Tort z kwiatami maślanymi by Agnieszka Obłoza” 


I. ZASADY OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest przez Sebastiana Głodka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SEBASTIAN GŁODEK – SG Logistics, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, pod adresem ul. Eliasza Radzikowskiego 72, lok. 99, 31-315 Kraków, NIP 7352310039, REGON 382525057 (zwanym dalej: ,,Organizatorem”).

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób z całej Europy. 

3. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r. nr 201 poz. 1540 ze zm.). 

4. Konkurs odbywa się na zasadach przyrzeczenia publicznego, zgodnie z przepisami art. 919-921 kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator lub sponsorzy konkursu.

6. Niniejszy regulamin (dalej jako ,,Regulamin”) określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym przez Organizatora i jest nieprzerwanie, nieodpłatnie udostępniony na stronie internetowej Organizatora, znajdującej się pod adresem: www.sweets.competeeon.com.pl (dalej jako: ,,Serwis Organizatora”).


II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest odpłatne i dobrowolne. 

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej jako: ,,Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat, zapoznała się i akceptuje niniejszy Regulamin, przesłała Zgłoszenie konkursowe korzystając z odpowiedniego formularza udostępnionego na stronie www.sweets.competeeon.com.pl oraz która spełniła wymagania konkursowe wskazane w pkt. III poniżej. 

3. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, a także pracownicy lub współpracownicy podmiotów będących stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem, lub pracownicy lub współpracownicy spółek zależnych od Organizatora; pracownicy lub współpracownicy podmiotów które brały udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu; osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków).


III. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs trwa od 26.08.2021 roku do 05.11.2021 roku. 

2. Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać w okresie od dnia 26.08.2021 roku od godziny 7:00 do 05.11.2021 do godziny 12:00.

3. W celu zgłoszenia swojego Uczestnictwa w Konkursie (zwanego dalej: „Zgłoszeniem konkursowym”) Uczestnik zapoznaje się z treścią Regulaminu oraz spełnia łącznie następujące warunki: 

a. zarejestrował konto w Serwisie Organizatora i zalogował się do niego,

b. dokonał wyboru kategorii oraz dywizji spośród dostępnych w Serwisie Organizatora, w której zamierza dokonać Zgłoszenia konkursowego,

c. uiścił opłatę wpisową za Zgłoszenie konkursowe w wysokości określonej w Serwisie Organizatora,

d. przesłał Pracę konkursową za pośrednictwem Serwisu Organizatora.

4. Wniesienie opłaty wpisowej dokonywane jest przez Uczestnika za pośrednictwem następujących metod płatności:

a. Płatność przelewem na konto bankowe Sprzedawcy za pośrednictwem serwisu Przelewy24,

b. Płatność przy pomocy Blik za pośrednictwem serwisu Przelewy24. 

5. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

6. Organizator prezentuje na stronach Serwisu informacje o wysokości opłaty wpisowej za Zgłoszenie konkursowe. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i inne opłaty.

7. Po uiszczeniu opłaty wpisowej, w panelu użytkownika w zakładce „Moje konkursy”, pojawia się zakładka z opisem danego Zgłoszenia umożliwiająca Uczestnikowi przesłanie zdjęcia lub filmu (zwane dalej „Pracą konkursową”) zgodnego z warunkami określonymi w opisie danego konkursu w Serwisie Organizatora.

8. Po dokonaniu Zgłoszenia konkursowego, Organizator potwierdza włączenie danego Uczestnika do Konkursu, przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Uczestnika.

9. Przedmiotem Pracy konkursowej jest tort, który w swoim składzie i wyglądzie nawiązuje do tematu przewodniego kategorii i dywizji danego Konkursu. Interpretacja tematu przewodniego pozostaje w gestii Uczestnika.

10. Praca konkursowa nie może w żadnym wypadku przedstawiać oryginalnych opakowań surowców i półproduktów, lub innych elementów które wskazywałyby na producenta danego surowca lub półproduktu. 

11. Wszelka forma reklamy w Pracy konkursowej jest niedozwolona.

12. Do przygotowania zgłoszenia zabrania się używania elementów szkodliwych, niespełniających wymogów sanitarnych, nie dopuszczonych do użycia na terytorium UE.

13. Uczestnik przygotowuje słodkości zaopatrując się w surowce i półprodukty we własnym zakresie. Organizator nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem Pracy konkursowej przez Uczestnika.

14. W żadnym wypadku praca konkursowa nie może przedstawiać osób trzecich.

15. Jedna osoba może przesłać Zgłoszenie konkursowe do danej dywizji w Konkursie nie więcej niż 1 raz.

16. Zgłoszenie do konkursu Pracy konkursowej, która była zgłoszona do któregokolwiek z wcześniejszych konkursów jest zabronione.

17. Na prośbę Organizatora Uczestnik jest zobowiązany przedstawić plik źródłowy Pracy konkursowej - nieobrobioną, niepomniejszoną wersję zdjęcia lub innej formy przedstawiającej Pracę konkursową. W przypadku braku odpowiedzi lub odmowy przedstawienia pliku źródłowego, praca może zostać usunięta z konkursu.

18. Zgłoszenia konkursowe wykonane po terminie lub niezgodne z Regulaminem (w tym przez podmioty nie spełniające warunków udziału w Konkursie), a także Prace konkursowe, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie oraz w Serwisie, mogą zostać pominięte przez Organizatora. Organizator weryfikuje spełnienie przez Uczestnika warunków udziału w Konkursie. 

19. W ramach udziału w Konkursie niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje.

20. Zgłoszenie konkursowe oraz wszelkie inne czynności podejmowane przez Uczestników w ramach Konkursu nie mogą ponadto:

a. zawierać antyreklamy Organizatorów, ich działalności, produktów lub marek lub reklamy podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Organizatorów,

b. naruszać dóbr osobistych Organizatorów lub osób trzecich,

c. zawierać treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

d. zawierać treści wulgarnych,

e. zawierać treści niezwiązanych z Konkursem,

f. nosić znamion niezamówionej informacji handlowej (SPAM),

g. zawierać linki lub jakiekolwiek odnośniki do innych stron. 


IV. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

1. W Konkursie zostaną nagrodzone 3 osoby, które zajęły odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce w danym Konkursie (zwane dalej: ,,Zwycięzcami”) z zastrzeżeniem ppkt. 10-12 poniżej.

2. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu zwycięzców zostanie opublikowana nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia Konkursu, na stronie internetowej www.sweets.competeeon.com.pl oraz na portalach społecznościowych prowadzonych przez Organizatorów, tj. Facebook, Instagram.  

3. Organizator przesyła również potwierdzenie wygranej Zwycięzcy na jego adres e-mail podany w czasie rejestracji konta Uczestnika oraz poprzez wyświetlenie informacji o wygranej w panelu użytkownika w Serwisie.

4. Zwycięzców wybierze komisja sędziowska powołana przez Organizatora Konkursu. Zwycięzcami Konkursu będą autorzy Zgłoszeń konkursowych, którzy zgromadzili najwięcej punktów przyznanych przez sędziów, według zasad określonych każdorazowo w opisie danej kategorii i dywizji w Serwisie Organizatora.  

5. Obrady komisji sędziowskiej są tajne. 

6. Komisji sędziowskiej przewodzi sędzia liniowy wyznaczony przez Organizatora, który będzie odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie konkursu, ocenę wszystkich prac i wyłonienie Zwycięzców. 

7. W przypadku, gdy dwie lub więcej Prac konkursowych otrzyma jednakową ilość punktów, sędzia liniowy przyzna dodatkowe punkty, kierując się kryterium przyznawania punktów dla danego konkursu, nie dopuszczając do remisu.  

8. Nagrodą w konkursie jest nagroda pieniężna lub nagroda rzeczowa (dalej jako ,,Nagroda”). Rodzaj Nagrody oraz jej wartość będą każdorazowo opisane w warunkach danego konkursu w Serwisie Organizatora. 

9. Zwycięzca, który zajął pierwsze miejsce w danej kategorii, ma prawo do używania tytułu: "Internetowy Mistrz Słodyczy".

10. Nagrody zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy w danym Konkursie ilość Zgłoszeń konkursowych będzie większa niż 10.

11. Jeżeli liczba Zgłoszeń konkursowych nie przekroczy liczby określonej w ppkt. 10 powyżej, Uczestnik w terminie 3 dni od dnia zakończenia terminu na zgłoszenie do konkursu, otrzyma od Organizatora kod rabatowy na kwotę odpowiadającą wniesionej opłacie wpisowej.

12. Kod rabatowy może zostać wykorzystany przez Uczestnika w celu wzięcia udziału w innym Konkursie i jest możliwy do wykorzystania w ciągu 2 miesięcy od dnia jego przekazania przez Organizatora Konkursu.  

13. W celu otrzymania Nagrody, Zwycięzca przesyła Organizatorowi, w odpowiedzi na wiadomość o której mowa w ppkt. 3 powyżej, swoje dane takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego, nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od otrzymania wiadomości od Organizatora. W przypadku braku przekazania danych w wyznaczonym terminie Nagroda przepada.

14. W zależności od rodzaju nagrody, Organizator w terminie 7 dni od otrzymania danych opisanych w ppkt. 13 powyżej nagradza Zwycięzców dokonując:

a. przelewu pieniężnego na rachunek bankowy Zwycięzcy, lub

b. wysyłki nagrody rzeczowej na adres korespondencyjny Zwycięzcy.

15. Nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

16. Nagrody nie ulegają zamianie na ekwiwalent pieniężny w przypadku nagród rzeczowych, ani innego rodzaju świadczenia. Zwycięzca nie może przenieść praw do odebrania przyznanej Nagrody na osoby trzecie.

17. Uczestnik Konkursu nie ma możliwości zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody. W sytuacji gdy Nagroda w kolorze prezentowanym w Serwisie jest niedostępna, Organizator zastrzega prawo do dostarczenia Nagrody w innym kolorze. 

18. Organizator zobowiązuje się dostarczyć Nagrodę wolną od wad fizycznych.

19. Organizator odpowiada wobec Uczestnika będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.


V. DANE OSOBOWE 

Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej: www.sweets.competeeon.com.pl.


VI. PRAWA AUTORSKIE 

1. Poprzez dokonanie Zgłoszenia konkursowego i przesłanie Pracy konkursowej za pośrednictwem Serwisu Organizatora, Uczestnik oświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do przesyłanych treści, nie naruszają one praw osób trzecich, nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a Uczestnik jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi w ich zakresie licencji, o której mowa w niniejszym pkt. VI.

2. Uczestnik, poprzez publikację Pracy konkursowej, wyraża zgodę na bezpłatne udzielenie Organizatorowi Konkursu licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych do przesłanej treści, na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji, w szczególności: 

a. prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów, 

b. wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet, 

c. prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych, 

d. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

e. zwielokrotnienie i rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

f. prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego; 

g. prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje.

3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że treści prezentowane przez niego w ramach Pracy konkursowej nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich i innych, jakichkolwiek osób trzecich, a utwór został wykonany samodzielnie przez Uczestnika. 

4. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania Zwycięzcy Nagrody, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do treści zgłoszonych do Konkursu przez Zwycięzcę oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych i na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych oraz prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów, 

b. wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, 

c. prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych, 

d. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

e. zwielokrotnienie i rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

f. prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego; 

g. prawo publicznego wykonywania lub odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje,

h. nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), 

i. korzystanie w zakresie promocji i reklamy.

5. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do treści Pracy konkursowej, o której mowa w ppkt. 4 powyżej, Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Zwycięzcy Konkursu z tego tytułu.

6. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania treści zgłoszonych do Konkursu przez Uczestnika na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej. 


VII. REKLAMACJE 

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem, która może zostać złożona na piśmie na adres: ul. Eliasza Radzikowskiego 72/99, 31‑315 Kraków lub w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Organizatora: info@competeeon.com.pl. 

2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Uczestnika oraz powód reklamacji. 

3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

4. Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. W szczególności Uczestnik może:

a. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnikiem a Organizatorem, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

b. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I INFORMACJE TECHNICZNE

1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające uczestnictwo w Konkursie:

a. komputer z dostępem do Internetu, tablet lub telefon typu smartfon,

b. dostęp do poczty elektronicznej,

c. przeglądarka internetowa,

d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej Nagrodzie nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika i ocena Pracy konkursowej przez komisję sędziowską.

3. Organizator ma prawo do modyfikacji treści Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpływać na prawa nabyte przez Uczestników. O każdej zmianie regulaminu Organizator poinformuje Uczestników w Serwisie Organizatora co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem wejścia zmian w życie.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.


Wersja obowiązująca od dnia 01.07.2021 r.

Tort z kwiatami maślanymi by Agnieszka Obłoza - 99 PLN

Zdjęcia zgłoszone do tej kategorii
Załaduj więcej zdjęć
Kategoria: Dywizja:
Źródło: